KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1457/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2019 : Run For Health (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1354/2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2019 : Run For Health ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นความสำคัญในการร่วมกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพของสมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยฯ และสภาการพยาบาล ได้มีกำหนดจัดโครงการ NURSE CMU RUN 2019 : Run For Health พร้อมกับการจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 05.00–10.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับสมาคมวิชาชีพและเพื่อเชิญชวนพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ และเพื่อสมทบทุนการพัฒนากิจการด้านต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2019 : Run For Health (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  อาจารย์ จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ภทพร บวรทิพย์  กรรมการ
 


หน้าที่ :- จัดเตรียมอาหาร และน้ำดื่มสำหรับนักวิ่ง และผู้เข้าร่วมงาน
- ประสานงานกับฝ่ายหารายได้ฯ เพื่อขอรายชื่อและรายการอาหารจากหน่วยงานที่สนับสนุน
- ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ฯ เพื่อจัดผังซุ้ม และ โต๊ะอาหารและเครื่องดื่ม
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดโครงการในภาพรวม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 5 กันยายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th