KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1354/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2019 : Run For Healthวัตถุประสงค์ : ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นความสำคัญในการร่วมกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสภาการพยาบาล โดยกำหนดโครงการ NURSE CMU RUN 2019 : Run For Health พร้อมกับการจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 05.00–10.00 น. ณ บริเวณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับสมาคมวิชาชีพและเพื่อเชิญชวนพยาบาล บุคลากร ทางการแพทย์ และประชาชนร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ และเพื่อสมทบทุนการพัฒนากิจการด้านต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการโครงการ NURSE CMU RUN 2019 : Run For Health” ประกอบด้วย

คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกสภาการพยาบาล
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
นางวีณา ภัทรประสิทธิ์
นางมาริษา สมบัติบูรณ์
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกมล โอภาสกิตติ ที่ปรึกษาสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายนาม :
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการและจัดทำ website โครงการ
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  ประธานกรรมการ
2 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
6 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
7 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดการวิ่ง
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  รองประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
16 .  อาจารย์ จันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
17 .  อาจารย์ นันทรัตน์ มาตยาบุญ  กรรมการ
18 .  อาจารย์ นิศาชล รักสกุล  กรรมการ
19 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
20 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
21 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
22 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
23 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
24 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
25 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
26 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
27 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
28 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
29 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
30 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
31 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและเลขานุการ
32 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
5 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
6 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
9 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
10 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
11 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
12 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
13 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
14 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
15 .  นายนิติพัฒน์ จันทร์ตาไชย  กรรมการ
16 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
17 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
4 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
5 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
6 .  อาจารย์ วรรณิตา สอนกองแดง  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
11 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
15 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
20 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
23 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
24 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
25 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
26 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
27 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการและเลขานุการ
28 .  นางสาววริษา วิกะศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  ประธานกรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
6 .  นายเอกนรินทร์ ไชยวุฒิ  กรรมการ
7 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ ของขวัญและของที่ระลึก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
7 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
8 .  นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์  กรรมการ
9 .  นางสาววิไลพรรณ ใจวิไล  กรรมการ
10 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
11 .  อาจารย์ วชิระ สุริยะวงค์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
15 .  อาจารย์ สุกฤตา ใจชมชื่น  กรรมการ
16 .  อาจารย์ นาตยา ยาก๋อง  กรรมการ
17 .  อาจารย์ ศิริรัตน์ นิตยวัน  กรรมการ
18 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
19 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
20 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
21 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
22 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
23 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
24 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
25 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
26 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
27 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
28 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
29 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
30 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
31 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
32 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
33 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการ
34 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
35 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
36 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
37 .  นางสาวชาณิดา เขียวคำ  กรรมการและเลขานุการ
38 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
39 .  นางสาวอรพรรณ วงค์ต๊ะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและลงทะเบียน
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
7 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
8 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
9 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
10 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
11 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
12 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
13 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
14 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
15 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
16 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
17 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
18 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
19 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
20 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
21 .  นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์  กรรมการ
22 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
23 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและเลขานุการ
24 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
8 .  นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง  กรรมการ
9 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
4 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
5 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
6 .  นางโชษิตานันท์ รสาวิรุณนาครังษี  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางจันทกรานต์ เบ็ญพาด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
8 .  อาจารย์ อภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
9 .  อาจารย์ ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการ
10 .  อาจารย์ ศิริรัตน์ นิตยวัน  กรรมการ
11 .  อาจารย์ กาญจนา เตชาวงศ์  กรรมการ
12 .  Mr.Edgar Estur Acosta  กรรมการ
13 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
14 .  นางสาวภัทราวดี ประชากรณ์  กรรมการ
15 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
16 .  นางสาวพรชุลี รังสิยารมณ์  กรรมการ
17 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
18 .  นายนันท์ ไหวคิด  กรรมการ
19 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
20 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการและจัดทำ website โครงการ
- จัดทำ website สื่อเปิดตัวโครงการ
- ออกแบบเว็บไซด์การลงทะเบียนออนไลน์
- ดำเนินการรับสมัคร และประสานงานให้ข้อมูลในการรับสมัคร
- ประสานงานด้านเหรียญ เสื้อ หมวก ของที่ระลึกกับสมาคมพยาบาล ละสภาการพยาบาล
- ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายจัดการวิ่งในการดำเนินโครงการ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดโครงการในภาพรวม

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- จัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานทุกช่องทางการสื่อสาร (เช่น เสียงตามสาย เว็บไซด์ หนังสือพิมพ์ Digital Board ของมหาวิทยาลัย วิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ เป็นต้น)
- ประสานงานและต้อนรับผู้สื่อข่าวที่มาร่วมพิธีเปิดงาน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดโครงการในภาพรวม

คณะกรรมการฝ่ายจัดการวิ่ง
- ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ฯ เพื่อเตรียมการจัดการเส้นทางวิ่ง
- จัดเตรียมผู้ประจำแต่ละจุดวิ่ง และจุดบริการน้ำดื่ม
- จัดทำป้ายสัญลักษณ์บอกระยะเส้นทางในแต่ละจุด และจัดทำสัญลักษณ์ Check point
- ร่วมกับฝ่ายลงทะเบียนในการแจกเสื้อ และ BIB ให้ผู้มาลงทะเบียน ล่วงหน้า
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำรายงานผล การจัดโครงการในภาพรวม

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
- จัดเตรียมสถานที่ เวที และจัดทำแผนผังเส้นทางวิ่งภายในมหาวิทยาลัย
- ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ ในการขออนุญาตใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการจัดโครงการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยรักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาดสถานทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เตรียมการและควบคุมเส้นทางพื้นที่การวิ่งในเขตที่รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เตรียม สถานที่ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าในบริเวณงาน และประสานงานกับหน่วยรักษาความปลอดภัยในการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางวิ่ง และประสานงานขอพนักงานทำความสะอาดบริเวณงานและบริเวณเส้นทางวิ่ง
- ประสานงานกับฝ่ายจัดการวิ่งในการจัดกำลังคนไปช่วยในการจัดสถานที่บริเวณงาน จุดลงทะเบียน เวที และบริเวณเส้นทางวิ่ง
- ประสานงานกับฝ่ายอาหารฯ ในการจัดโต๊ะอาหารและเครื่องดื่ม จัดโต๊ะวางจุดให้น้ำ
- จัดเตรียมยานพาหนะ รับส่งอาจารย์อาวุโส แขกของคณะฯ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดโครงการในภาพรวม

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
- จัดเตรียมพิธีการและพิธีกรตลอดการจัดโครงการฯ และดูแลความเรียบร้อย
- จัดทำคำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดงาน
- ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ และฝ่ายจัดการวิ่งเพื่อจัดเตรียมกำหนดการ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดโครงการในภาพรวม

คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
- ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ เพื่อขอรายชื่อแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
- ต้อนรับและดูแลประธานในพิธีเปิดงาน คณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดโครงการในภาพรวม

คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
- จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัย
- บันทึกภาพเคลื่อนไหวภายในงาน และรอบๆ บริเวณที่เดิน รวมทั้งบันทึกภาพวิดีโอตลอด
- จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลงทะเบียนหน้างาน และตรวจสอบใบสมัครนักวิ่ง
- จัดทำ Backdrop สำหรับถ่ายภาพ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดโครงการในภาพรวม
คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ ของขวัญและของที่ระลึก
- ติดต่อและประสานงานกับองค์กร หน่วยงาน บริษัทฯ และผู้ให้การสนับสนุน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนการจัดงาน
- ประสานกับฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กรณีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ แจ้งสนับสนุนอาหารหรือเครื่องดื่ม
- ติดต่อร้านค้ามาจัดกิจกรรมบริเวณภายในงาน
- จัดหาซุ้มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย เพื่อมาไว้ในงาน
- จัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึก สำหรับองค์กร หน่วยงาน บริษัทฯ และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน
- จัดทำหนังสือตอบขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดโครงการในภาพรวม

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
- จัดเตรียมอาหาร และน้ำดื่มสำหรับนักวิ่ง และผู้เข้าร่วมงาน
- ประสานงานกับฝ่ายหารายได้ฯ เพื่อขอรายชื่อและรายการอาหารจากหน่วยงานที่สนับสนุน
- ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ฯ เพื่อจัดผังซุ้ม และ โต๊ะอาหารและเครื่องดื่ม
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดโครงการในภาพรวม

คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและลงทะเบียน
- ดำเนินการรับสมัครและลงทะเบียนนักวิ่ง
- ร่วมกับฝ่ายจัดวิ่งดำเนินการแจกเสื้อ และ BIB ให้นักวิ่งล่วงหน้า
- รับสมัครและลงทะเบียนนักวิ่งหน้างานวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 05.30 - 06.00 น. ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- จัดเตรียมจุดรับฝากสัมภาระของนักวิ่ง
- สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าสมัครร่วมกับฝ่ายเหรัญญิก
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดโครงการในภาพรวม

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
- จัดทำแบบประเมินผลแบบออนไลน์
- สรุปผลการประเมินผลโครงการตามแบบรายงานโครงการ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดโครงการในภาพรวม

คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
- ประมาณการงบประมาณจากแต่ละฝ่ายเพื่อสรุปงบประมาณการเสนอประธานกรรมการ
- สำรองจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดเตรียมงาน
- ประสานงานเรื่องเงินค่าสมัครกับฝ่ายดูแลระบบและลงทะเบียน
- รับเงินจากการลงทะเบียนจากหน่วยงานต่าง ๆ ล่วงหน้าและวันที่จัดโครงการฯ
- จัดเตรียมเอกสารการเงินให้นักวิ่งร่วมกับฝ่ายลงทะเบียนฯ ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
- รับเงินจากนักวิ่งร่วมกับฝ่ายลงทะเบียนฯ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 05.30-06.00 ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่หน่วยงานสนับสนุนที่ร้องขอ
- สรุปรายรับ-รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำรายงาน ผลการจัดโครงการในภาพรวม

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
- ประสานงานด้านความสะดวกทั่วไป การใช้เส้นทางวิ่ง ความปลอดภัยร่วมกับหน่วยรักษา ความปลอดภัย และประสานงานพนักงานทำความสะอาดบริเวณงานและบริเวณเส้นทางวิ่ง
- ติดต่อและประสานงานด้านรถพยาบาล และการอำนวยความสะดวกด้านการรับส่งผู้บาดเจ็บ จากการร่วมโครงการ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดโครงการในภาพรวม
- ประสานงานกับฝ่ายจัดการวิ่ง ฝ่ายอาหาร ฝ่ายสถานที่ ในการจัดเตรียมน้ำดื่มและผลไม้ประจำแต่ละจุดของเส้นทางวิ่ง

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
- จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
- จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา/โรงพยาบาล/ มหาวิทยาลัย
- ประสานงานกับฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ สถานที่ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าในบริเวณงาน และหน่วยรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับในการชอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางเดิน การประสานงานร่วมกับฝ่ายสถานที่ฯเพื่อติดต่อพนักงานทำความสะอาดบริเวณงานและบริเวณเส้นทางวิ่ง
- จัดทำหนังสือเชิญอธิการบดี ที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด
- ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับคณะกรรมการทุกฝ่าย
- ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ยานพาหนะ และฝ่ายสวัสดิการ ในการจัดทำหนังสือขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่, รถพยาบาล , เครื่องเสียง , นาฬิกาปล่อยตัวนักวิ่ง, ซุ้มลมปล่อยตัวนักวิ่ง (Start จุด Finish) และพรมเข้าเส้นชัย
- จัดทำหนังสือขอสนับสนุนป้าย BIB
- ช่วยฝ่ายลงทะเบียนในการแจกเสื้อ และ BIB ให้นักวิ่ง ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
- รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากทุกฝ่ายเสนอคณะกรรมการอำนวยการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 20 สิงหาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th