KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1270/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562วัตถุประสงค์ : ด้วย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของหมวกพยาบาลและเข็มชั้นปี รวมทั้งมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ต่อสถาบันและวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ งานบริการพยาบาลและองค์กรวิชาชีพ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดงานพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562” ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  รองประธานกรรมการ
3 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  รองประธานกรรมการ
4 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
2 .  อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  อ.กมลชนก เขตต์วัง  กรรมการ
2 .  นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง  กรรมการ
3 .  อ.กาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
4 .  อ.กาญจนา เตชาวงศ์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
8 .  นางสาวนาตยา ยาก๋อง  กรรมการ
9 .  อ.นิศาชล รักสกุล  กรรมการ
10 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
11 .  อ.วชิระ สุริยะวงค์  กรรมการ
12 .  อ.วรรณิตา สอนกองแดง  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
14 .  อ.อภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงาน
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
5 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
8 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
9 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
10 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
11 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และแสงเสียง
1 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
4 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
5 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
6 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  อ.กาญจนา เตชาวงศ์  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
5 .  อ.นิศาชล รักสกุล  กรรมการ
6 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 6 สิงหาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th