KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1248/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี ก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (ก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคุณูปการและสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มาร่วมงาน รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการ/อายุงานของคณะฯ ได้มีโอกาสร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน ในการนี้ยังได้กำหนดจัดพิธีทำบุญ วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์และทอด ผ้าป่าสามัคคีของคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (ก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
11 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
13 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
14 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
15 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
16 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
18 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
20 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
21 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
22 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
23 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการด้านจัดเตรียมองค์ผ้าป่า และพิธีการทางศาสนา
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
6 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการด้านการมอบโล่รางวัล
1 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
3 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
4 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
5 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับบริจาคเงินทำบุญงานสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
5 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
6 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
3 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
4 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
5 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
6 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
7 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
8 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
9 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
10 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
11 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
12 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
13 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
14 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
15 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
16 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
17 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
18 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
19 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
20 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
5 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
6 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
9 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
10 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
11 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
12 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
13 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
14 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
4 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
6 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผลและของที่ระลึก
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
4 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
5 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
7 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
 


หน้าที่ :กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ขออนุมัติโครงการฯ ยืมเงินทดรองจ่ายและสรุปค่าใช้จ่าย
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
3. จัดทำบันทึกเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะฯ อาจารย์และบุคลากรอาวุโส และแขกผู้มีเกียรติ
4. จัดทำหนังสือนิมนต์พระสงฆ์ (วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร) พิธีทางการสงฆ์ (พิธีเจริญพุทธมนต์ พิธีขอขมา ครัวทาน) และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
5. จัดเตรียมต้นเงินและต้นผ้าป่าสามัคคี
6. จัดเตรียมดอกไม้ตกแต่งเวที บริเวณหน้าห้องประชุม และกรวยดอกไม้ถวายพระสงฆ์
7. ประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับคณะกรรมการทุกฝ่าย
8. ติดต่อประสานงานการตอบรับเข้าร่วมงานฯ ของอาจารย์และบุคลากรอาวุโส
9. ประสานงานในการจัดที่จอดรถสำหรับอาจารย์และบุคลากรอาวุโส
10. ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะรับ-ส่ง พระสงฆ์ และอาจารย์/บุคลากรอาวุโส

กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1. ต้อนรับดูแลผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี/ผู้อำนวยการ/สำนัก อาจารย์และบุคลากรอาวุโส และแขกผู้มีเกียรติ โดยจะรอรับหน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคาร 4 และนำไปยังที่นั่งในห้องประชุม
2. ต้อนรับและดูแลอาจารย์อาวุโสและแขกผู้มีเกียรติ ตั้งแต่ลงจากรถและพานั่งที่ รวมถึงการดูแล ด้านการรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันและส่งกลับ
3. จัดหาวีลแชร์สำหรับอาจารย์และบุคลากรอาวุโส
4. รับมอบกระเช้าดอกไม้จากหน่วยงานที่มาแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกของคณะฯ ให้หน่วยงาน

กรรมการฝ่ายพิธีการด้านจัดเตรียมองค์ผ้าป่า และพิธีการทางศาสนา
1. ดำเนินการตามพิธีทางศาสนา จัดเตรียมองค์ผ้าป่าและต้นเงิน

กรรมการฝ่ายพิธีการด้านการมอบโล่รางวัล
1. จัดเตรียมโล่รางวัลฯ เกียรติบัตร และบุคลากรผู้ส่งมอบรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น รางวัล อาจารย์และบุคลากรผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และโล่รางวัล 30 ปี
2. จัดเตรียมที่นั่งสำหรับผู้รับรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์และบุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และโล่รางวัล 30 ปี

กรรมการฝ่ายพิธีกร
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม
2. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
2. จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์งานติดบอร์ดทุกอาคารในคณะฯ และในลิฟท์
3. ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้บุคลากรรับทราบเสียงตามสาย
4. จัดทำหนังสือเชิญสื่อมวลชนในการเข้าร่วมงานและขอทำข่าวงานของคณะฯ
5. การจัดบอร์ดอาจารย์และบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์และบุคลากรผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและ บอร์ดโล่รางวัล 30 ปี
6. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ประสานงานการออกแบบป้ายงานร่วมกับกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

กรรมการฝ่ายรับบริจาคเงินทำบุญงานสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
1. จัดเตรียมขันเงินและซองทำบุญเพื่อรับเงินทำบุญงานสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
2. เตรียมออกใบเสร็จรับเงิน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน
3. รวบรวมเงินทำบุญ และสรุปยอดเงินทำบุญงานสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการฝ่ายรับบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
1. จัดเตรียมขันเงินและซองทำบุญเพื่อรับเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
2. เตรียมออกใบเสร็จรับเงิน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ออกใบอนุโมทนาบัตร
3. รวบรวมเงินทำบุญ และสรุปยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. จัดเตรียมภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป และปู่อาจารย์ บริเวณห้องด้านข้างห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
2. จัดเตรียมอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
3. เตรียมโต๊ะสำหรับอาจารย์อาวุโส แขกผู้มีเกียรติ และผู้บริหาร 5 โต๊ะ
4. กำกับดูแลการจัดอาหารบนโต๊ะสำหรับอาจารย์อาวุโสและแขกผู้มีเกียรติ
5. เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมโครงการฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่าง ๆ
6. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1. จัดเตรียมโต๊ะลงทะเบียน โต๊ะลงนาม และโต๊ะสำหรับบริจาค ประมาณ 6 โต๊ะ
2. จัดเตรียมโต๊ะวางดอกไม้ที่แขกนำมาแสดงความยินดี
3. จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา ธูป เทียน ชุดกรวดน้ำ โพเดี่ยม โต๊ะวางโล่รางวัลฯ
4. จัดเตรียมสถานที่พิธีทางศาสนาและพิธีการด้านจัดเตรียมองค์ผ้าป่า
5. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า ในห้องประชุม
6. จัดเตรียมสถานที่เลี้ยงเพลพระสงฆ์
7. จัดเตรียมพัดลม บริเวณหน้าห้องประชุมฯ และขณะจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
8. จัดสถานที่จอดรถและเส้นทางเดินรถ ลานชั้น 1 อาคาร 4
9. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอาหารในการจัดสถานที่
10. จัดเตรียมยานพาหนะรับ-ส่ง พระสงฆ์ และอาจารย์อาวุโสที่มาร่วมงาน
11. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายประสานงานอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า
12. ประสานงานรายละเอียดกับกรรมการฝ่ายเลขานุการ

กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1. การจัดเตรียมป้ายงานในห้องประชุม ตราคณะฯ /ประสานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์
2. ถ่ายภาพกิจกรรม และบันทึกวิดิทัศน์ (ถ่ายภาพผู้รับรางวัลดีเด่น /รับโล่ 30 ปี) และไมค์โครโฟน
3. ตรวจเช็คเครื่องเสียง เตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้
4. ประสานงานรายละเอียดกับกรรมการฝ่ายเลขานุการ

กรรมการฝ่ายประสานงานอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่า
1. จัดทำจดหมายเชิญอาจารย์และบุคลากรอาวุโส
2. ติดต่อประสานงานสอบถามการตอบรับเข้าร่วมงานฯ ของอาจารย์และบุคลากรอาวุโส
3. ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะรับ-ส่ง โดยประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะ
4. จัดหาวีลแชร์สำหรับอาจารย์อาวุโสที่แจ้งความประสงค์
5. ประสานงานในการจัดที่จอดรถอาจารย์และบุคลากรอาวุโส

กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผลและของที่ระลึก
1. เตรียมสมุดลงนามและปากกา สำหรับท่านผู้มีเกียรติร่วมงาน จำนวน 2 ชุด
2. เตรียมมอบเอกสารให้ท่านผู้มาลงทะเบียน และแบบประเมินผล
3. จัดเตรียมเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับอาจารย์และบุคลากรร่วมงาน
4. จัดหาของที่ระลึกให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน
5. เตรียมแจกชุดอาหารว่างสำหรับแขกผู้มาร่วมงาน และน้ำขวดเล็ก ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายอาหารฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 1 สิงหาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th