KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1046/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศวัตถุประสงค์ : ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  รองประธานกรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
2 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมมนา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
2 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
3 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
4 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
2 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
4 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
 


หน้าที่ :กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. ประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับกรรมการทุกฝ่าย
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
3. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ขออนุมัติโครงการฯ และยืมเงินทดรองจ่าย
4. จัดทำแบบประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของโครงการ
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กำหนดการให้แก่ผู้ร่วมสัมมนารับทราบ
6. ติดต่อและจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
7. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ และขออนุมัติเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ

กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1. ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรภายนอกหน่วยงาน
2. ประสานงานรายละเอียดการเดินทางของวิทยากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
2. ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะ เพื่อขอรถรับ-ส่ง วิทยากร
3. ต้อนรับ และรับ-ส่ง วิทยากร ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้
4. อำนวยความสะดวกแก่วิทยากรและจัดเตรียมของฝากและของที่ระลึกวิทยากร

กรรมการฝ่ายพิธีกร
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการจัดโครงการ
2. จัดเก็บ file เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสัมมนา
2. ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรภายในหน่วยงาน
3. จัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาตามจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
4. จัดทำ QR Code เอกสารประกอบการสัมมนาแบบออนไลน์
5. จัดทำเอกสารลงทะเบียนและรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1. จัดทำ QR Code แบบประเมินผลการสัมมนาแบบออนไลน์
2. วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำเอกสารสรุปผลการประเมินโครงการสัมมนา
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดโครงการฯ

กรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมมนา
1. บันทึกและสรุปประเด็นการอภิปรายตลอดการสัมมนา
2. จัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนา

กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากรและผู้บริหาร
2. จัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับวิทยากรและผู้บริหาร
3. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
4. จัดเตรียมของฝากวิทยากรภายนอก (ถ้ามี)

กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1. จัดเตรียมห้องประชุมและดูแลความเรียบร้อยให้พร้อมสำหรับการจัดโครงการฯ
2. จัดเตรียมเก้าอี้ให้พร้อมสำหรับวิทยากรร่วมเสวนาในแต่ละช่วง
3. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมให้พร้อมใช้งานตามความต้องการของวิทยากร
4. จัดเตรียมกล้องถ่ายรูปและถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ตลอดการสัมมนา
5. บันทึกวิดีทัศน์การบรรยายพิเศษของวิทยากรภายนอก

กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1. จัดทำแผนการใช้ยานพาหนะรับ-ส่งวิทยากรตามกำหนดการ
2. ขออนุมัติใช้ยานพาหนะของคณะฯ และขออนุมัติค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 28 มิถุนายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th