KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2039/2562
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 987/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนด้านการศึกษาของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์บางราย มีกำหนดเกษียณอายุงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ประกอบกับคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1763/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ได้มอบหมายให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ และมอบอำนาจสั่ง และปฏิบัติการแทนคณบดีในงานด้านต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 มาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551 หมวด 8 ข้อ 38 จึงให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

จากเดิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ กรรมการ

เป็น รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีอำนาจหน้าที่และวาระการดำเนินงานตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 987/๒๕62 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th