KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2043/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562-2564วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2014/2560 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2560–2562 โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจากการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวครบวาระการดำเนินงานแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการส่งเสริมกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562-2564” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  ประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการกีฬาเทนนิส
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาแบดมินตัน
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
 
กรรมการกรีฑา
1 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด
1 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาเปตอง
1 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาโบว์ลิ่ง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาแอโรบิก
1 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาว่ายน้ำ
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
 
กรรมการกีฬา e-Sport
1 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาหมากกระดาน
1 .  นายภัทรพล คำหล้า  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาวอลเลย์บอล และกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการกีฬานันทนาการ
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการกีฬาเทเบิลเทนนิส
1 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจักรยาน
1 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกองเชียร์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายผู้ช่วยเหรัญญิก
1 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

สั่ง ณ วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th