KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 391/2547
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรในโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามที่โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก ได้รับการอนุมัติให้จัด โครงการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรในโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11 -12 กันยายน 2547 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  ประธานกรรมการ
3 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และลงทะเบียน
1 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
2 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
2 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
2 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการ
3 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
 


หน้าที่ : เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดโครงการเพิ่มพูนความรู้บุคลากรในโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ : 10 กันยายน 2547                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th