KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และคณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา) ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดมีขีดความสามารถที่จะดำเนินมาตรการจัดการศึกษาหรือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาได้เองในระยะยาว

เพื่อให้การดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ส. 2561 และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562-2565 สร้างความเข้มแข็งของกลไกความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด ในการดูแล ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบการดูแลเด็กแบบประกบตัว (Case Management System) โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
 


หน้าที่ :1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูงจากคณะกรรมการฝ่ยข้อมูล สารสนเทศโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนและปฏิบัติการติดตามช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล และำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปสู่การช่วยเหลือฟื้นฟู และส่งต่อข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในโครงการ

2. นำข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์เป็นเครื่องมือบูรณาการการให้บริการของหน่วยงาน องค์กรพื้นที่ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หน่วยจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นที่มีพื้นที่ รพ.สต.หรือสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสวสดิการจากโครงการและสวัสดิการตามสิทธิที่พึงได้รับจากรัฐและสังคม

3. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของโครงการได้ตามความเหมาะสมให้คณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการโครงการคณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้หลักการความร่วมมือของภาคีจังหวัดเชียงหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

สั่ง ณ วันที่ : 20 สิงหาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th