KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ที่ 010/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มีมติอนุมัติให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นั้น คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2547 และได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จึงอาศัยอำนาจตามความมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 จึงสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 20 มิถุนายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th