KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ 2/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลวัตถุประสงค์ :ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งเน้นความสำคัญที่ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการสาธารณสุข และคุณภาพของการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อให้ประชาฃนได้รับบริการที่ดีที่สุดตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยคำนึงสภาพปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ รวมถึงโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีแนวโน้มและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบกับประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการวางระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยบูรณาการแนวคิดและทิศทางในสอดคล้องกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อลดความสูญเสียทั้งด้านชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจ และผลกระทบด้านอื่น ๆ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด อาศัยอำนาจตามความนมาตรา 14 (7) แห่งพระราชบัญญัติโรคิดตต่อ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีองค์ประกอบและอำนาจ ดังนี้

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  อนุกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่และอำนาจ
1. ขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนดให้เกิดผลตามเป้าหมาย รวมทั้งการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม
2. จัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อให้มีการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล ตลอดจนติดตามปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
3. ทบทวน กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะประเด็นสำคัญเชิงนโยบายและรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตติ
4. สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
5. จัดให้มีรายงานประจำปีเพื่อแสดงความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
6. แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจำเป็นและเหมาะสม
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 เมษายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th