KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561วัตถุประสงค์ :ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกาา ทั้งสามระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เพื่อเป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งสามระดับ ให้ดำเนินการไปพร้อมกัน ซึ่งโดยตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกาา พ.ศ. 2557 ได้ระบุให้สถาบันอุมดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นที่บอมรับในระดับสากล เช่น ระบบ AUN-QA หรือเกณฑ์ประกันคุณภาพ EdPEx ทั้งนี้ ทางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีความประสงค์จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ด้วยเเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA ในปีการศึกษา 2561 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 3 หลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว กำหนดการประเมิน วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
 
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว กำหนดการประเมิน วันที่ 12-13 มิถุนายน 2562
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
 
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว กำหนดการประเมิน วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  ประธานกรรมการ
 


หน้าที่ :อำนาจหน้าที่
1. ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามคู่มือ Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0
2. ประเมินกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของหลักสูตร เพื่อช่วยพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA
3. จัดทำรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ

สั่ง ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th