KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 927/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “การดูแลเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชน”วัตถุประสงค์ : ด้วย กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการ “การดูแลเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชนตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และเพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กที่เป็นพ่อแม่และปู่ย่าตายายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “การดูแลเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวและชุมชน” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
4 .  อาจารย์ กาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ของคณะกรรมการ
1. จัดทำรายละเอียดของโครงการ
2. ประสานงานกับบุคลากรในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย
3. นำกิจกรรมสู่การปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 18 มิถุนายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th