KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 926/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “เกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ”วัตถุประสงค์ : ด้วย ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์ มีกำหนดจัดโครงการ “เกิดและเจริญเติบโตอย่าง มีคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีวัยเจริญพันธุ์ในตำบลแม่ก๊ามีความรู้และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์และครอบครัวมีความรู้และพฤติกรรมป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิด มีความรู้และพฤติกรรมส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์ และเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีความรู้เรื่องการป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิดและการส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “เกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ” ประกอบด้วย

คณะกรรมการอำนวยการ

1. นายสมบัติ เกียรติอนันต์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า)

2. ร้อยโทสุจริต สุทธิสุภา (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า)

3. นางนพมาศ ช่วงชู (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)

4. นายสุพรดิษฐ์ จันทร์เพ็ญ (ผู้อำนวยการกองการศึกษา)

5. นายวัฒนา ปัญญาเตมีย์ (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร)

6. นายมนตรี ขันไชย (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว)

7. นายจรัล มูลดี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล)

8. นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม)

9. อาจารย์วินัย เวียงลอ (รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม)

10. อาจารย์สมบัติ คำบุญสูง (รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม)


คณะกรรมการดำเนินการ

1. นางจันทิรา คงสตรี

2. อาสาสมัครนมแม่ประจำหมู่บ้าน ตำบลแม่ก๊า จำนวน 14 หมู่บ้าน

3. นางวรวัลย์ ใสดี

4. นางรำไพ คำบุญสูง

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการดำเนินงาน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ
1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบโครงการในภาพรวม
2. ประสานงานกับกรรมการดำเนินงาน

หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ
1. จัดทำรายละเอียดของโครงการ
2. ประสานงานหับกรรมการอำนวยการ
3. ประสานงานกับบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. นำกิจกรรมสู่การปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนติดตามและประเมินผล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 18 มิถุนายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th