KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 925/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร”วัตถุประสงค์ : ด้วย กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มีกำหนดจัดโครงการ “หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะชีวิตแก่เยาวชน ให้สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาความรู้ และศักยภาพ และทักษะชีวิตแก่เยาวชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ รวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นแกนนำในการรณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในสถาบันและชุมชน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “หยุดปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ลวิตรา เขียวคำ  กรรมการ
4 .  อาจารย์ ปิยวรรณ ศรีตะวรรณ  กรรมการ
5 .  อาจารย์ นิศาชล รักสกุล  กรรมการ
6 .  อาจารย์ กาญจนา นิมะรังกูล  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ศิริรัตน์ สอนเทศ  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ของคณะกรรมการ
1. จัดทำรายละเอียดของโครงการ
2. ประสานงานกับบุคลากรในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย
3. นำกิจกรรมสู่การปฏิบัติกับกลุ่มเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 18 มิถุนายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th