KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1523/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 228/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมานั้น

เนื่องด้วย คณะพยาบาลศาสตร์มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม) โดยอ้างถึงคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1122/2561 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เป็น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ
1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
3. กำหนดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ผลต่อคุณภาพการศึกษา
4. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. สนับสนุนให้มีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
6. จัดทำรายงานประเมินตนเองของคณะฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำเนินงานตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 228/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

สั่ง ณ วันที่ : 12 กันยายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th