KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1207/2560
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแทนวัตถุประสงค์ :ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ เกษียณอายุราชการในปี 2560 รองศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ และอาจารย์กรรณิกา ทองอุล ได้ลาออกจากราชการในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และอาจารย์ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์ ขอลาออกจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนื่องจากลาศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอกทางการพยาบาล ประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมารา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแทน ดังรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อาจารย์ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  อาจารย์ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  อาจารย์ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 20 กรกฏาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th