KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 02/2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2548วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะพยาบาลศษสตร์ โดยภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ กำหนดจะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2548 ในวันที่ 6 มกราคม 2548 ณ สถานที่เลี้ยงเด็ก 5 ธันวา ต.หายยา อ. เมือง จ.เชียงใหม่

รายนาม :
ที่ปรึกษา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล ธนสุวรรณ  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  ประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  รองประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการและเลขานุการ
 
เหรัญญิก
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เลียววิริยะกิจ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริศนา สุนทรไชย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรม
1 .  รองศาสตราจารย์ นิตยา ไทยาภิรมย์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและให้ความรู้
1 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี เย็นบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหาร และยานพาหนะ
1 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร  กรรมการ
3 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของขวัญ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
 


หน้าที่ : เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ 2530 จึงแต่งตั้งบุคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2548

สั่ง ณ วันที่ : 5 มกราคม 2548                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th