KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1153/2560
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับคำแนะนำในด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนกำหนดการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 14 (14.1) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การแนะนำนักศึกษาในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแนบท้ายคำสั่งนี้ สำหรับรายชื่อนักศึกษานความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  อาจารย์ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  อาจารย์ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  อาจารย์ที่ปรึกษา
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อาจารย์ที่ปรึกษา
5 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  อาจารย์ที่ปรึกษา
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  อาจารย์ที่ปรึกษา
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อาจารย์ที่ปรึกษา
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อาจารย์ที่ปรึกษา
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  อาจารย์ที่ปรึกษา
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  อาจารย์ที่ปรึกษา
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  อาจารย์ที่ปรึกษา
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อาจารย์ที่ปรึกษา
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  อาจารย์ที่ปรึกษา
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  อาจารย์ที่ปรึกษา
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อาจารย์ที่ปรึกษา
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อาจารย์ที่ปรึกษา
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ที่ปรึกษา
20 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อาจารย์ที่ปรึกษา
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  อาจารย์ที่ปรึกษา
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  อาจารย์ที่ปรึกษา
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อาจารย์ที่ปรึกษา
24 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  อาจารย์ที่ปรึกษา
25 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  อาจารย์ที่ปรึกษา
 


สั่ง ณ วันที่ : 12 กรกฏาคม 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th