KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 977/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและจัดการการศึกษาเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศวัตถุประสงค์ : ด้วย ฝ่ายวิชาการจะได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและจัดการการศึกษาเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดโครงการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและจัดการการศึกษาเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  รองประธานกรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
4 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
5 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
6 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
2 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมมนา
1 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
3 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
5 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
6 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
5 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
7 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
8 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
 


หน้าที่ :เลขานุการ
1. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ขออนุมัติโครงการฯ และยืมเงินทดรองจ่าย
2. ติดต่อและจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
4. ประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับกรรมการทุกฝ่าย
5. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ
6. รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการฯ

กรรมการฝ่ายต้อนรับวิทยากร
1. ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรภายนอกหน่วยงาน 2. ประสานงานรายละเอียดการเดินทางของวิทยากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
2. ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะ เพื่อขอรถรับ-ส่ง วิทยากร
3. ต้อนรับ และรับ-ส่ง วิทยากร ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้
4. อำนวยความสะดวกแก่วิทยากรและจัดเตรียมของฝากและของที่ระลึกวิทยากร

กรรมการฝ่ายพิธีกร
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการจัดโครงการ
2. จัดเก็บ file เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร

กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสัมมนา
2. ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากรภายในหน่วยงาน
3. จัดทำเอกสารประกอบการสัมมนาตามจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
4. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กรรมการฝ่ายประเมินผล
1. จัดทำแบบประเมินผลการสัมมนา
2. วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำเอกสารสรุปประเมินผลการสัมมนา

กรรมการฝ่ายสรุปและจัดทำรายงานการสัมมนา
1. บันทึกและสรุปประเด็นการอภิปรายตลอดการสัมมนา
2. จัดทำรายงานการสัมมนา

กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. เตรียมน้ำ / อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับวิทยากร
2. จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับวิทยากรและผู้บริหาร
3. จัดเตรียมอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1. จัดเตรียมห้องประชุมและดูแลความเรียบร้อยให้พร้อมสำหรับการจัดโครงการฯ
2. จัดเตรียมเก้าอี้ให้พร้อมสำหรับวิทยากรร่วมเสวนาในแต่ละช่วง
3. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมให้พร้อมใช้งานตามความต้องการของวิทยากร
4. บันทึกวิดีทัศน์การบรรยายพิเศษของวิทยากรภายนอก
5. จัดเตรียมกล้องถ่ายรูปและถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ตลอดการสัมมนา

กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1. จัดทำแผนการใช้ยานพาหนะรับ-ส่งวิทยากรตามกำหนดการ
2. ขออนุมัติใช้ยานพาหนะของคณะฯ และขออนุมัติค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 13 มิถุนายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th