KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 654/2560
เรื่อง แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบ การสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559วัตถุประสงค์ : ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เรื่อง การสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 และสอบซ่อม ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้แต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายนาม :
1. ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบ ประจำสนามสอบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานประจำสนามสอบ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานประจำสนามสอบ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการประจำสนามสอบ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการประจำสนามสอบ
5 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการประจำสนามสอบ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เพียรมงคล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง  ผู้ควบคุมห้องสอบ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  ผู้ควบคุมห้องสอบ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ผู้ควบคุมห้องสอบ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
17 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  ผู้ควบคุมห้องสอบ
19 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
20 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
21 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ รุ่งเรืองศรี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  ผู้ควบคุมห้องสอบ
24 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
25 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
26 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
27 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  ผู้ควบคุมห้องสอบ
28 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
29 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
30 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
31 .  อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
32 .  อาจารย์ ลวิตรา เขียวคำ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
33 .  นายสุทธินันท์ คอดริงตัน  ผู้ควบคุมห้องสอบ
34 .  นางสาววิภารัตน์ อินตา  ผู้ควบคุมห้องสอบ
35 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
36 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
37 .  นางสาวอรพิน พรหมตัน  ผู้ควบคุมห้องสอบ
38 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
39 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  ผู้ควบคุมห้องสอบ
40 .  นางนงนุช ไชยยศ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
41 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
42 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
43 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
44 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  ผู้ควบคุมห้องสอบ
45 .  นางปุณณภา วิริยะ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
46 .  นางสาวปวีณา ทองดี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
47 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
 
2. ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบ ประจำสนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
 
3. ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบ ประจำสนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 24 เมษายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th