KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 610/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560วัตถุประสงค์ : ด้วย โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จะจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าต่อสังคม และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  ประธานกรรมการ
4 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการและเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ภิญโญคำ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
5 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและเตรียมของดำหัว
1 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและการแสดง
1 .  นายสุทธินันท์ คอดริงตัน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
2 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
3 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 18 เมษายน 2560                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th