KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1926/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1865/2557 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 ประกอบกับคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1850/2558 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจากใกล้ครบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและวิชาการของหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และประกอบกับข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์” ประกอบด้วย


รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ มาลี เอื้ออำนวย  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ อารีย์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2559 เป็นต้นไป และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.3 ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คณะกรรมการและการบริหารงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ดังนี้

1. รับผิดชอบในการดำเนินงานและประสานงานด้านวิชาการของหลักสูตรให้เป็นไปโดยเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์
3. ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา
4. ปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนวิชา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพยาบาลศาสตร์
5. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในสาขาวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 19 กันยายน 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th