KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1697/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 235/2555 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 222 มิถุนายน 2555 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “ณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  ประธานกรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ อุปลาบัติ  กรรมการ
7 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
11 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
12 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
13 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
14 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
15 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านการจัดทำเว็บไซต์ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ประธานกรรมการ
1. เป็นผู้ประสาน กำกับ และติดตามการดำเนินงานด้านการจัดทำเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
3. รายงานผลการดำเนินการด้านการจัดทำเว็บไซต์ต่อ คณบดี

กรรมการ
1. ทำหน้าที่ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ภาษาไทย และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
2. ทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ภาษาไทย และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
3. ทำหน้าที่คัดเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนำเสนอบนเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ภาษาไทย และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
4. ทำหน้าที่แปลข้อมูลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ ในส่วนของเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

กรรมการและเลขานุการ
1. นัดหมายการประชุมของคณะกรรมการและทีมดำเนินงาน
2. บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
3. รวบรวมและจัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน
4. ประสานงานกับประธาน กรรมการ และคณะทำงาน

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 24 กันยายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th