KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 395/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศวัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำตามมาตรฐานสากลที่มุ่นเน้นการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ นั้น

เพื่อให้การดำนเนิการด้านการพิจารณาจัดสรรทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัวและตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ 38(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควร

1. ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 0372/2557 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

2. ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1177/2557 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (เพิ่มเติม)

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

รายนาม :
คณะกรรมการฯ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี และปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. พิจารณากลั่นกรองจัดสรรงบประมาณทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ โดยลผงานที่จะได้รับการจัดสรรทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจำนวน 2 ใน 3 ของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาแต่ละสาขา

3. ติดตามและประเมินผล ตลอดจนรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณทุนฯ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th