KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ครั้งที่ 1/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคประจำปี 2562-2563วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การบริหารงานของสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อนและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ 4 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการบริหารงานของสมาคมฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคประจำปี 2562-2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คือ คณะกรรมการอำนวยการกิติมศักดิ์ ดำรงตำแหน่งตลอดไปไม่มีวาระ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการพิเศษ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 12 ดังระบุไว้ในข้อบังคับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

รายนาม :
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการพิเศษ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 2 มกราคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th