KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง ที่ 162/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุงวัตถุประสงค์ :ตามที่โรงพยาบาล มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการให้บริการ บำบัดรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก้ประชาชน ซึ่งการศึกษาทางวิชาการและวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องและเชื้อถือได้ ดังนั้นโรงพยาบาลสวนปรุง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อทำหน้าที่ปกป้องสุขภาพ ความเป็นส่วนตัว ความมีศักดฺศรีของอาสาสมัคร และเป็นการดูแลให้กระบวนการทางการวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์เป็นที่ยอมรับได้ในหลักการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น จึงขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ที่ 36/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวิธีวิจัย โรงพยาบาลสวนปรุง ที่ 84/2561 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ชุดใหม่ ดังนี้

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  รองประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th