KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง ที่ 138/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและหลักสูตรการให้การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุงวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ และหลักสูตรการให้การบำบัดแบบสั้น สำหรับผู้ติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำหลักสูตร จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามท้ายนี้ เป็นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและหลักสูตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :1. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ติดสุรา
2. จัดทำโครงการการพัฒนาหลักสูตรการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ และหลักสูตรการให้การบำบัดแบบสั้น สำหรับผู้ติดสุรา
3. วางแผนและดำเนินงานร่างหลักสูตรการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและหลักสูตรการให้การบำบัดแบบสั้น สำหรับผู้ติดสุรา
4. นำหลักสูตรการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและหลักสูตรการให้การบำบัดแบบสั้นทีไ่ด้ไปทดลองใช้ในพื้นที่
5. วิเคราะห์ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและหลักสูตรการให้การบำบัดแบบสั้น สำหรับผู้ติดสุรา

สั่ง ณ วันที่ : 10 ตุลาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th