KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย ที่ 5/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นที่ปรึกษา และคณะผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  ผู้บริหารวิทยาลัย
 


หน้าที่ :ให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีหน้าที่
1. ดำเนินกิจการของวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
2. ออกระเบียบเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ การออกบัตรประจำตัวสมาชิกและสิทธิหน้าที่ของสมาชิก
3. ออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกคณะผู้บริหารวิทยาลัย โดยอนุมัติจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล
4. ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของวิทยาลัยเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลมอบหมาย
6. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th