KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 033/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น เพื่อรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557วัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งให้ส่วนงานพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ในส่วนงาน เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นเพื่อรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 โดยรับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมถึงการบันบึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 นั้น

เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น เพื่อรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น เพื่อรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
7 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
9 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
10 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
11 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  เลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 15 มกราคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th