KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2559วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การบริหารงานของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ 4 แห่งข้อบังคับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2551 ว่าด้วยการบริหารสมาคมฯ จึงขอแต่งตั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ประจำปี 2559 ประกอบด้วย กรรมการอำนวยกการกิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการอำนวยการ และกรรมการพิเศษ ให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในข้อบังคับที่ 13 และข้อ 15 ดังนี้

รายนาม :
กรรมการที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 
กรรมการอำนวยการ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประชาสัมพันธ์
 
กรรมการพิเศษ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 1 มกราคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th