KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 014/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวัตถุประสงค์ :เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงแต่งตั้งบุคคผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 


สั่ง ณ วันที่ : 8 มกราคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th