KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 12วัตถุประสงค์ :ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดงาน "ราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 12" เพื่อหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดงาน ดังนี้

รายนาม :
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
คณะกรรมการฝ่ายนักร้องกิตติมศักดิ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  กรรมการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการที่ปรึกษา
ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการอำนวยการเพื่อให้การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

คณะกรรมการฝ่ายนักร้องกิตติมศักดิ์
ทำหน้าที่ประสานงาน จัดหาดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่นักร้องกิตติมศักดิ์ในงานให้เป็นที่เรียบร้อย

สั่ง ณ วันที่ : 1 กรกฏาคม 2559                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th