KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบำเพ็ญกุศลในโิอกาสคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี 2561วัตถุประสงค์ :             เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00-13.00 น. ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

รายนาม :
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อมวลชนรูปแบบต่าง ๆ
2. ประสานงานกับฝ่ายพิธีกร และฝ่ายต้อนรับ
3. บันทึกภาพกิจกรรม

สั่ง ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th