KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมุทิตาจิตวัตถุประสงค์ :ประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ได้กำหนดจัดงานมุทิตาจิต เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวาระปัจจุบันผู้เกษียณอายุการทำงาน ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ผู้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นและสมาชิกสมาคมฯ ผู้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาลระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 อาคารโรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

รายนาม :
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และการแสดง
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อว
2. ต้อนรับผู้รับการมุทิตาจิต และผู้ร่วมงาน
3. ประสานฝ่ายพิธีกร และแจ้งรายชื่อผู้รับมุทิตาจิตที่มาร่วมงาน
4. ส่งข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นโครงการ

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และการแสดง
1. ประสานงานติดต่อการแสดง รวมทั้งดูแลการรับ-ส่ง
2. ดูแลอาหารว่างของนักแสดง
3. ประสานเจ้าหน้าที่โรงแรม เกี่ยวกับการจัดโสตทัศนูปกรณ์ ที่และการแสดง
4. บันทึกภาพ

สั่ง ณ วันที่ : 13 กรกฏาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th