KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการพยาบาล ที่ 120/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ วาระ พ.ศ. 2561-2565วัตถุประสงค์ :อนุสนธิมาตรา 7 (2) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 สภาการพยาบาลเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อวางนโยบายการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย และศึกษาความต้องการกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ในระบบบริการสุขภาพของประเทศ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. แต่งตั้งให้บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ วาระ พ.ศ. 2561-2565

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ข้อ 2. ให้คณะกรรมการตามข้อ 1. มีหน้าที่ ดังนี้
2.1 วางแผนปฏิรูปการจัดการศึกษา
2.2 ศึกษาความต้องการกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ ของระบบบริการสุขภาพของประเทศ
2.3 วางแผนการผลิตพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
2.4 วางแผนพัฒนากำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์
2.5 วางแผนผลิตบุคลากรระดับผู้ช่วยพยาบาลตามความต้องการของระบบบริการสุขภาพของประเทศ
2.6 วางแผนงบประมาณในการผลิต และพัฒนากำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์
2.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น

สั่ง ณ วันที่ : 30 เมษายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th