KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1528/2558
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย ของคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 3618/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การตรวจสอบและเก็บรักษาเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงขอยกเลิกคำสั่ง ที่ 3618/2557 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย ของคณะพยาบาลศาสตร์" ประกอบด้วย

รายนาม :
เก็บรักษาเงินและลูกกุญแจดอกบน
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 
เก็บรักษาเงินและลูกกุญแจดอกล่าง
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
 
เก็บรักษาเงินและลูกกุญแจดอกในตู้นิรภัย และรหัสเซฟ
1 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 
กรรมการสำรองคนที่ 1
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
 
กรรมการสำรองคนที่ 2
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเคร่งครัด และให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรีบยร้อยและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 7 สิงหาคม 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th