KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการพยาบาล ที่ 181/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ปรับปรุงใหม่ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :ข้อ 2. ให้คณะทำงานฯ ตามข้อ 1. มีหน้าที่

2.1 วิเคราะห์และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
2.2 กำหนดสาขาหลักและสาขาย่อยในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
2.3 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 21 กันยายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th