KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด ที่ 001/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด และแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุราวัตถุประสงค์ :เพื่อให้มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะทำงานแผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความณู้ สนับสนุนด้านวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพภาคเครือข่ายเพื่อป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติด การดูแลผู้ใช้สารเสพติด และปัญหาสุขภาพในระบบสังคมที่เกี่ยวข้อง และแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านอุปสงค์ อุปทาน ผลกระทบ มาตรการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุรา สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุราแก่ภาคีเครือข่ายรวมถึงสาธารณชน การนำองค์ความรู้ไปใช้ในกระบวนการนโยบายสุราและการขับเคลื่อนสังคมในประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของภาคีเครือข่ายและสังคมในกระบวนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รายนาม :
1 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  คณะทำงาน
 


สั่ง ณ วันที่ : 1 กันยายน 2558                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th