KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2141/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 6/2562-2564 ร่วมกับคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการพัฒนาระบบกายภาพ และสโมสรนักศึกษาของ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563” ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00–21.00 น. ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้งให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกหลักสูตรได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ “สานสัมพันธ์น้องพี่ รับปีหนู สู่ความสุข ปี 2563” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  ประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  รองประธานกรรมการ
6 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  รองประธานกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร และการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
2 .  อาจารย์ กิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
5 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ กาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
4 .  อาจารย์ วชิระ สุริยะวงค์  กรรมการ
5 .  อาจารย์ จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการ
7 .  อาจารย์ นันทรัตน์ มาตยาบุญ  กรรมการ
8 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
9 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
10 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
11 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแข่งขันเกมส์และกีฬา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
8 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
10 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
11 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
12 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
6 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
7 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
8 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
9 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
10 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
11 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
12 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
13 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
14 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
15 .  นางโชษิตานันท์ รสาวิรุณนาครังษี  กรรมการ
16 .  นางจันทกรานต์ เบ็ญพาด  กรรมการ
17 .  นางสาวอำภา นิมมานพิภักดิ์  กรรมการ
18 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
19 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
20 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
21 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
22 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
23 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
24 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
25 .  นางสาววริษา วิกะศิลป์  กรรมการ
26 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
27 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
28 .  นางอัมพร เลิศคาลี  กรรมการ
29 .  นางสาวศรีพรรณ์ อภิมร  กรรมการ
30 .  นางสาวนฤมล ตามั่น  กรรมการ
31 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
32 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
33 .  นางสาวแอปเปิล ลุงคิดละ  กรรมการ
34 .  นางสาวนารี เนโพ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผลอาจารย์และบุคลากร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
6 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
3 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
4 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
5 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
6 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
7 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
8 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
9 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
10 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
11 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
12 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
13 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
14 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
15 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
16 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
17 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
18 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
19 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
20 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
21 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
22 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
5 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
7 .  นายภัทรพล คำหล้า  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายซุ้มและของรางวัล
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
4 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
5 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
6 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
7 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
8 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
9 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
10 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  กรรมการ
11 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
12 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
13 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  กรรมการ
14 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
15 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
16 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  กรรมการ
17 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
18 .  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  กรรมการ
19 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  กรรมการ
20 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการ
21 .  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  กรรมการ
22 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
23 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  กรรมการ
24 .  นางสาวสายทอง บุญเรือง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
2 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
5 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
6 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
7 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
8 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
9 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
10 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
11 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
12 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
13 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
14 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
15 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
16 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
17 .  นายนิติพัฒน์ จันทร์ตาไชย  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 13 ธันวาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th