KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งโรงพยาบาลสวนปรุง ที่ 45/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุงวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งโรงพยาบาล ที่ 162/2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการให้บริการ บำบัดรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ประชาชนของโรงพยาบาล ซึ่งการศึกษาทางวิชาการและวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ นั้น

เนื่องจากโรงพยาบาลสวนปรุง ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ทำหน้าที่ปกป้องสุขภาพ ความเป็นส่วนตัว ความมีศักดิ์สรีของอาสาสมัคร และเป็นการดูแลให้กระบวนการทางวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์เป็นยอมรับได้ในหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง จึงขอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ที่ 162/2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ชุดใหม่ ดังนี้

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  รองประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

1. พิจารณาทบทวนด้านจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอโครงร่างการวิจัยในคน ตามหลักจริยธรรมทางการวิจัยในคน 3 ประการ ได้แก่ หบักความเคารพในบุคคล (Respect for person) เพื่อเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของอาสามัคร, หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) เพื่อประโยชน์ที่กเิดต่ออาสามัตร สังคม ชุมชน, หลักความยุติธรรม (Justice) เพื่อความเป็นธรรมต่ออาสามัคร และตามแนวทางที่โณงพยาบาลกำหนด

2. ให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ให้มีความถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 14 เมษายน 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th