KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 565/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 139/2563 ลงวันที่ 25 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 ประกอบกับคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2006/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 640/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1735/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์การพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 139/2563 ลงวันที่ 25 มกราคม 2563 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2006/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 640/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1735/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประจำคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการและเลขานุการ
11 .  อาจารย์ ณัฐพร ออนตะไคร้  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
8 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
9 .  อาจารย์ ณัฐพร ออนตะไคร้  กรรมการและเลขานุการ
10 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
8 .  อาจารย์ ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ภทพร บวรทิพย์  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
12 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
14 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
15 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
16 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ศิรินทิพย์ ภูวยานนท์  กรรมการ
8 .  อาจารย์ สุวิมล ดรุณรัศมี  กรรมการ
9 .  อาจารย์ วรรณิตา สอนกองแดง  กรรมการ
10 .  อาจารย์ ณัฐพร ออนตะไคร้  กรรมการและเลขานุการ
11 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
10 .  อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ  กรรมการ
11 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
12 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการและเลขานุการ
13 .  นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลทางจิตเวชและสุขภาพจิต
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
- กำหนดนโยบายการบริหารงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- พิจารณารับรองรายงานประจำปี และรายงานการเงินของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
- พิจารณาอำนาจและหน้าที่และการจัดระเบียบบริหารงานในศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th