KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการพยาบาล ที่ 29/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่าวัตถุประสงค์ :เพื่ออนุวัติตามมารตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 สภาการพยาบาลมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัยและความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่าของมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการให้เปป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามโครงการดังกล้่าวขึ้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (1) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามหรือดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ข้อ 2. ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ 1. มีหน้าที่

2.1 กำหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ แผนปฏิบัติงาน แผนการจัดหางบประมาณ การกำกับติดตามการผลิตตามโครงการ
2.2 ประสานการจัดสรรทุนการศึกษา และะแผนการรับเข้าทำงาน
2.3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การสอบคัดเลือก และประกาศผล
2.4 ติดตาม ประเมินผล ให้คำแนะนำแก่สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน และการดูแลนักศึกษาในโครงการ
2.5 ประสานการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย
2.6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานที่มอบหมาย
2.7 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรายงานการเงินต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ
2.8 สรุปการดำเนินงานโครงการและจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ
2.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มูลนิธิฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th