KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ที่ 12/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการป้องกันและะควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลวัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ 2/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล มีนโยบายในการปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งเน้นความสำคัญที่ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการสาธารณสุข และคุณภาพของการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อให้ประชาฃนได้รับบริการที่ดีที่สุดตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยคำนึงสภาพปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ รวมถึงโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีแนวโน้มและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบกับประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการวางระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยบูรณาการแนวคิดและทิศทางในสอดคล้องกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อลดความสูญเสียทั้งด้านชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจ และผลกระทบด้านอื่น ๆ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด อาศัยหน้าที่และอำนาจตามข้อ 2.6 แห่งคำสั่งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ความในมาตรา 14 (7) แห่งพระราชบัญญัติโรคิดตต่อ พ.ศ. 2558 ประธานอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล จึงแต่งตั้งคณะทำงานด้านการป้องกันและะควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมีองค์ประกอบและอำนาจ ดังนี้

รายนาม :
คณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  คณะทำงาน
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  คณะทำงาน
 


หน้าที่ :หน้าที่อำนาจ
1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ในโรงพยาบาลโดยวิธีการเฝ้าระวังและนิยามที่มีมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล
3. รายงานผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานประจำปีต่อคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 20 ธันวาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th