KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 34/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดเชียงใหม่



วัตถุประสงค์ :ตามที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งที่ 484/2560 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เกษียณอายุราชการ และโยกย้ายไปรับราชการที่จังหวัดอื่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 484/2560 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :1. จัดหาเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิ พอ.สว.
2. รวบรวมเงินบริจาคพิเศษอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ พอ.สว.
3. จัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ พอ.สว.
4. ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 6 มกราคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th