KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 201/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม “ธรรมะปัญญา พัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย”วัตถุประสงค์ :ด้วย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม “ธรรมะปัญญา พัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย” ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการส่งเสริมศาสนา และจริยธรรม “ธรรมะปัญญา พัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  รองประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  รองประธานกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการและเลขานุการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
8 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
3 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
3 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
2 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
2 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th