KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 178/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 45 ประจำปีการศึกษา 2561วัตถุประสงค์ :ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 และได้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 87 คน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มีกำหนดจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 45 ประจำ ปีการศึกษา 2561” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ประธานกรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและซ้อมรับประกาศนียบัตร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
4 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
5 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนประเมินผลและสูจิบัตร
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
4 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
5 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
6 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และเวที
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
5 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
6 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
7 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่าง
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
3 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
4 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 มกราคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th