KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 177/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2563วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2043/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562-2564 โดยมีวาระ การดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ประกอบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 17 ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง สนุกเกอร์-บิดเลียด แบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ เทเบิลเทนนิส โบว์ลิ่ง ตะกร้อ หมากกระดาน วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ ตกปลา บาสเกตบอล ฟุตบอล แอโรบิก กรีฑา และกีฬานันทการ และมหาวิทยาลัยได้กำหนดการแข่งขันกีฬาสปอร์ตเดย์ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการฝ่ายการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2563” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะอนุกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  อนุกรรมการ
4 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  อนุกรรมการ
5 .  อาจารย์ อภิชาติ กาศโอสถ  อนุกรรมการ
6 .  อาจารย์ กิรณา เค้าฉลองเคียง  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  อนุกรรมการ
3 .  นายเจริญพร คำป๊อก  อนุกรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  อนุกรรมการ
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  อนุกรรมการ
6 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  อนุกรรมการ
7 .  นายคณิน สุพรศิลป์  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางประไพ อินตา  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  อนุกรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  อนุกรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  อนุกรรมการ
5 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  อนุกรรมการ
6 .  นางยุพิน ตามูล  อนุกรรมการ
7 .  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  อนุกรรมการ
8 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  อนุกรรมการ
9 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  อนุกรรมการ
10 .  นางปราณี จิตตาดู  อนุกรรมการ
11 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายมนัส สิทธิเสนา  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  อนุกรรมการ
3 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  อนุกรรมการ
4 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  อนุกรรมการ
5 .  นายไพทูลย์ จันที  อนุกรรมการ
6 .  นายนิติพัฒน์ จันทร์ตาไชย  อนุกรรมการ
7 .  นายพชร กันทะโย  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  อนุกรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  อนุกรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  อนุกรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  อนุกรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  อนุกรรมการและเลขานุการ
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกรีฑาและนันทนาการ
1 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  อนุกรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  อนุกรรมการ
4 .  นายธนวัฒน์ วงศ์ใจ  อนุกรรมการ
5 .  นางสาววิไลพรรณ ใจวิไล  อนุกรรมการ
6 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  อนุกรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  อนุกรรมการ
8 .  นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 มกราคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th