KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 139/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2037/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2037/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ประจำคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ  กรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการและเลขานุการ
9 .  อาจารย์ ณัฐพร ออนตะไคร้  ผู้ช่วยเลขานุการ
10 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการการบริหาร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ประธานกรรมการ
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
8 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
10 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
11 .  อาจารย์ ณัฐพร ออนตะไคร้  กรรมการ
12 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  ผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 มกราคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th