KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 101/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562วัตถุประสงค์ : ด้วยฝ่ายวิชาการ จะดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการออกข้อสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษา สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562”

รายนาม :
1. คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
2. อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  อนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  อนุกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  อนุกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  อนุกรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  อนุกรรมการ
9 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อนุกรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  อนุกรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  อนุกรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อนุกรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  อนุกรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
18 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อนุกรรมการ
19 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  อนุกรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อนุกรรมการ
21 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อนุกรรมการ
22 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  อนุกรรมการ
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อนุกรรมการ
24 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  อนุกรรมการ
25 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  อนุกรรมการ
26 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  อนุกรรมการ
27 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อนุกรรมการ
28 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  อนุกรรมการ
29 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  อนุกรรมการ
30 .  อาจารย์ ฐิตินันท์ ดวงจินา  อนุกรรมการ
31 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อนุกรรมการ
32 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  อนุกรรมการ
33 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  อนุกรรมการ
34 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
35 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
36 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  อนุกรรมการ
37 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
38 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อนุกรรมการ
39 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  อนุกรรมการ
40 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อนุกรรมการ
41 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  อนุกรรมการ
42 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อนุกรรมการ
43 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  อนุกรรมการ
44 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อนุกรรมการ
45 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  อนุกรรมการ
46 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  อนุกรรมการ
47 .  อาจารย์ รังสิมา โตสงวน  อนุกรรมการ
48 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  อนุกรรมการ
49 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  อนุกรรมการ
50 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  อนุกรรมการ
51 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
52 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
53 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
 
3. อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อสอบและตรวจความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 20 มกราคม 2563                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th